חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מכיר בזכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע בעל אופי פרטי או ציבורי, המצוי ברשויות הציבוריות. קבלת מידע המצוי נעשית באמצעות הגשת בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע בעירייה.

הגשת בקשה לקבלת מידע

בקשה לקבלת מידע המצוי בחברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש בע"מ יש להגיש בכתב לממונה על יישום חוק חופש המידע בחברה העירונית, לפרט ולציין במדויק את פרטי המידע שאותו מבקשים על מנת שאפשר יהיה לאתר את המידע ולטפל בבקשה.

על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 והוראות התכ"ם, יש לשלם "אגרת בקשה" לקבלת מידע על סך 20 ₪ (מידע שאדם מבקש אודות עצמו וזכויותיו פטור מ"אגרת הבקשה" וכן פטור מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה ראשונות).

עם קבלת הבקשה, תשלח לפונה קבלה לתשלום וטופס התחייבות לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקת המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪.

את האגרה ניתן לשלם בטלפון באמצעות כרטיס אשראי.

במידה ועלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, תידרש הסכמה בנפרד להמשך הטיפול.

יצירת קשר

ממונה על חופש המידע: דולב הלל
טלפון: 08-6683879
פקס: 08-9458535
כתובת: הנביאים 8, רחובות (כתובת למשלוח דואר ת.ד 1341, רחובות)
דואר אלקטרוני: dolevh@ironitr.co.il