מכרז 1/2021 - להפעלת צהרונים, קייטנות וצהרוני קיץ בבתי ספר ממלכתיים דתיים בתחום העיר רחובות
לפרטי המכרז (לעיון בלבד, הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע) >> לחצו כאן

• לנספח 5 למכרז 1/2021 - קול קורא ניצנים תשפ"א >> לחצו כאן

• למסמך הבהרות >> לחצו כאן

• להודעה למציעים >> לחצו כאן

 

תאריך אחרון להגשה: 22/7/2021 בשעה 13:00